कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा पुनः नियुक्त

mohp

कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा पुनः नियुक्तकोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा पुनः नियुक्तकोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा पुनः नियुक्तकोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा पुनः नियुक्तकोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा पुनः नियुक्तकोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा पुनः नियुक्त